Facebook Official Fanpage Official Twitter Account Rss Feed

Advertistment

Advertisements

Powered by Blogger.

Featured Post

ආර්ථික අවපාතය යටතේ ජනතාවට සහන සැලසීමට ලිට්රෝ සමාගම ගත් හොඳම තීරණය

  ලංකාවේ බොහොමයක් ගෘහස්ථ ගෑස් අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ කරන්නේ ලිට්රෝ  ගෑස් සමාගම කියන්න බහුතරයක් දෙනා දන්නවා. ආයතනයක් වශයෙන් ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම ...

Popular Posts

f,dalfha úYd,;u mshhqre hqj, we;s ldka;dj f,i ie,flk wefußldfõ fp,aiS pdïiaf.a o¾Yk we;=,;a ùäfhdajla wka;¾cd,hg ksl=;a ù ;sfnkjd' 
fï ùäfhdafõ oelafjk wkaoug fp,aisf.a mshhqre hqj, 25kg nßka hqla;hs'38 yejßÈ fuu ldka;dj ;=ka jrla mshhqre úYd, lsÍfï ie;alï j,g uqyqK § ;sfnkjd'
   tafiau weh ksrEmsldjla iy ksrej;a rx.k j, fhfok ldka;djla stripper f,ig;a lghq;= lr we;s njhs wka;¾cd,fha oelafjkafka'
     weh mjid we;af;a ish úYd, mshhqre hqj, ;u isrerg nrla fkdjk njhs' flfia jqj;a weh ksrka;rfhkau ish mshhqre iïnkaOfhka ffjoH mÍlaIK j,g Ndckh jkjd wehf.a PdhdrEm my;ska krUkak''''
   f,dalfha isÿ jQ ;j;a fujeksu mqj;a n,kak my; ,skala tflka hkak' 

More News


Advertisement

Popular Posts

Gossip

Stats