Facebook Official Fanpage Official Twitter Account Rss Feed

Advertistment

Advertisements

Powered by Blogger.

Featured Post

ගජමුතු අලෙවි කිරීමට ගිය පුද්ගලයෙක් පොලිස් අත්අඩංගුවට

තංගල්ල පාලම අසලදී ගජමුතු තුනක් අලෙවි කිරීමට ගිය සැකකරු පුද්ගලයෙකු තංගල පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. එලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ වයස අවුරු...

Popular Posts

je,a,j;af;a iqmsß ksjdi ixlS¾Khl úÿ,s fidamdkfha ;ksj .uka l< oeßhla y§isfha wjika .uka hEfï isoaêh ;rul .egÆldÍ ;;a;ajhla u;= lr ;sfí'

ta ms<sn|j fidhd ne,Sug ksõia*iaÜ lKavdhu wo tu iqmsß ksjdi ixls¾Kh fj; .sfhah'

je,a,j;a; iqmsß uy,a ksjdifha mÈxÑj isákafka Ôú;laIhg m;ajQ oeßhf.a udud iy ñ;a;Kshhs'

Tjqka isákafka tys 11 jeks uyf,a h' ùäfhdaj n,kak ;j lshjkak


isoaêhg uqyqK ÿka isõ yeúßÈ oeßh wef.a mjqf,a idudðlhska iu. tu ksjig meñK we;af;a Èk 03lg fmr§ h'ó,. ùäfhdaj n,kak my, ,skala tflkaAdvertisement

Popular Posts

Gossip

Stats